Ny vurderingsmetode og nye skatteregler for erhvervsejendomme

Landets erhvervsejendomme har i årevis været vurderet lavt og uensartet. Derfor vedtog Folketinget en ny vurderingsmetode i 2021. Metoden betyder højere vurderinger, men de nye skatteregler fra 2024 sikrer, at skatten ikke stiger tilsvarende.

Mere ensartethed med ny vurderingsmetode

Hård kritik fra Rigsrevisionen førte for 10 år siden til en politisk beslutning om at nedlægge det eksisterende ejendomsvurderingssystem og udvikle et nyt. Det nye vurderingssystem skal sikre større ensartethed og gennemsigtighed i vurderingerne.

Udviklingen af et nyt system er flere gange blevet forsinket. Det betyder, at landets cirka en halv million erhvervsejendomme er blevet beskattet på baggrund af videreførte vurderinger fra 2012.

Konsekvensen er, at erhvervsejendomme generelt har været vurderet for lavt og uensartet i flere år.

Det rettes der nu op på med nye vurderinger.

Ny vurderingsmetode tager udgangspunkt i ejerboliger

Vurdering af erhvervsejendomme er grundlæggende en vanskelig opgave, da der er få handler og mange forskellige ejendomstyper. Derfor er det nødvendigt med en helt ny tilgang til opgaven.

Den nye vurderingsmodel for erhvervsejendomme tager udgangspunkt i ejerboliger, hvor der er væsentligt flere handler, og hvor datagrundlaget dermed er væsentligt mere solidt. Efterfølgende justeres grundværdien, afhængig af hvad erhvervsejendommen anvendes til.

Koblingen til ejerboligmarkedet sikrer større ensartethed i vurderingerne på tværs af de mange typer erhvervsejendomme.

Ligesom for ejerboliger gælder det også for erhvervsejendomme, at det er værdien af den bedste økonomiske anvendelse, som udgør grundlaget for vurderingen.

Foreløbige vurderinger sikrer skatteomlægning

De endelige vurderinger er desværre endnu ikke klar. Derfor sker beskatningen af både ejerboliger og erhvervsejendomme i 2024 i første omgang ud fra foreløbige vurderinger.

De foreløbige vurderinger er nødvendige for, at boligskatteomlægningen kunne træde i kraft som planlagt den 1. januar 2024.

Der kan ikke klages over den foreløbige vurdering. Men i helt særlige tilfælde kan den ændres. Det gælder fx i forbindelse med køb og salg.

Når den endelige vurdering kommer, vil det helt som normalt være muligt at klage over den, og der kan gøres indsigelse over for de data, som ligger til grund for vurderingen.

Kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger

I forbindelse med udsendelse af de foreløbige vurderinger for ejerboliger i september 2023 har der været stor opmærksomhed på en række uheldige sager med meget skæve vurderinger. Vurderingsstyrelsen har indarbejdet de erfaringer, der er gjort i den forbindelse, og har iværksat en omfattende indsats for at kvalitetssikre de foreløbige vurderinger for erhvervsejendomme.

Men selvfølgelig vil der også for erhvervsejendomme kunne være vurderinger, der rammer skævt.

De nye skatteregler sikrer dog ejerne mod pludselige stigninger, ind til de endelige vurderinger er klar.

Hvad betyder nye vurderinger for beskatningen af erhvervsejendomme?

Selvom langt de fleste vurderinger forventes at stige, er der vedtaget en række tiltag, der sikrer mod tilsvarende stigninger i skatten.

Grundskyld: Lavere satser og stigningsbegrænsning


Først og fremmest er de kommunale grundskyldspromiller sænket markant, og for cirka halvdelen af erhvervsejendommene er der derfor tale om et fald i grundskylden.

I de tilfælde, hvor grundskylden alligevel stiger, gælder en stigningsbegrænsning på 4,75 % af den fuldt indfasede grundskyld. Denne begrænsning sikrer, at stigningen sker gradvist over flere år. For ejendomme med almene boliger er stigningsbegrænsningen 3,5 %.

I 2024 gælder i øvrigt den regel, at grundskylden ikke kan stige mere, end den ville med de tidligere regler.

Dækningsafgift: Foreløbig dækningsafgift kan fastsættes fleksibelt – stigningsbegrænsning på den endelige dækningsafgift

I nogle kommuner betaler ejeren også dækningsafgift af sin erhvervsejendom. Afgiften er kommunalt vedtaget og beregnes som en andel af grundværdien.

I 2024 og 2025 har ejere mulighed for at ansøge om selv at fastsætte beløbet for den foreløbige dækningsafgift.

Når de endelige vurderinger er klar, og den foreløbige dækningsafgift skal efterreguleres, vil en stigningsbegrænsning på dækningsafgiften betyde, at en eventuel stigning sker gradvist. Det er der indgået en politisk aftale om, som forventes at blive vedtaget 2. halvår 2024.