Privatlivspolitik - læs hvordan Vurderingsstyrelsen behandler dine personoplysninger

Se her, hvordan vi behandler dine personoplysninger og læs om, hvilke rettigheder du har.

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine oplysninger, for at vi kan foretage en ejendomsvurdering og bl.a. sikre, at vurderingen sker på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag, og at du betaler den korrekte ejendomsskat (ejendomsværdiskat og grundskyld). Vi bruger også oplysningerne til at beregne din eventuelle kompensation. Dine personoplysninger vil desuden blive brugt til at udarbejde intern information, til systemudvikling og til at forbedre vores beregningsmetoder og modeller.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Fx:

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder personnummer
  • Ejeroplysninger, herunder overtagelsesdato, afståelsesdato, overdragelsesmåde og kommune- og ejendomsnummer
  • BBR-oplysninger
  • Matrikeloplysninger og geografiske oplysninger, herunder oplysninger om jordstykker, bygge- og beskyttelseslinjer, forurening og din grunds karakteristika
  • Skråfoto og luftfoto af din bygning
  • Oplysninger om kompensation, opkrævet grundskyld og gæld til det offentlige
  • Oplysninger om tidligere vurderinger, herunder beskatning, og i visse tilfælde tidligere henvendelser.

Hvis du repræsenterer en part i sagen, behandler vi også oplysninger om dig, herunder dine kontaktoplysninger.

I visse tilfælde modtager vi personfølsomme oplysninger om dig. Det kan være oplysninger om, at du er umyndig, eller at du selv indsender oplysninger om dit helbred til os.

Sådan behandler vi dine oplysninger i vores sagsbehandling

I vores vurderingssystem behandler vi oplysninger automatisk og træffer i mange tilfælde en såkaldt automatisk afgørelse. Det betyder, at afgørelsen kun er baseret på automatisk behandling og har retsvirkning for dig.

Når vi automatisk fastsætter:

  • ejendomsværdien af din ejendom, beregner vi områdets kvadratmeterpris og justerer for beliggenhed og ejendommens karakteristika. Det samme gør sig gældende, når vi beregner den foreløbige ejendomsværdi af din ejendom.
  • grundværdien af din ejendom, ser vi på grundens størrelse, dens beliggenhed og dens planlagte og faktiske anvendelse og udnyttelse. Det samme gør sig gældende, når vi beregner den foreløbige ejendomsværdi af din ejendom.
  • Når vi beregner din kompensation, træffer vi automatisk afgørelse om størrelsen på beløbet. Dette gør vi ved at sammenholde din tidligere ejendomsvurdering og betalte ejendomsværdiskat og grundskyld med den nye vurdering.

Du kan læse mere om, hvordan vi vurderer din ejendom og beregner kompensation, på vurderingsportalen.dk/bag-om-vurderingen. Hvis du er fritaget for digital post, kan du læse mere i guiden Forstå din vurdering.

Læs om ejendomsvurdering i Den juridiske vejledning på skat.dk

(se afsnit H.A Ejendomsvurdering)

Dine rettigheder

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv.

I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger og til at begrænse behandlingen.

Du har til enhver tid ret til ‒ af årsager, der vedrører din særlige situation ‒ at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Hvis vi kan imødekomme din indsigelse, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger. Vi kan undlade at imødekomme din indsigelse, hvis vi kan påvise, at vi har vægtige legitime grunde, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller at behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, kan du klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside: datatilsynet.dk.

Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen Datatilsynet, Carl Jakobsens Vej 35, 2500 Valby.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler de oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra virksomheder, andre privatpersoner, andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.

Vi får oplysninger fra fx Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR), Bygnings- og Boligregistret (BBR), Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Geodatastyrelsen, Domstolsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Landbrugsstyrelsen. Det er fx din adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Brug af Vurderingsportalen.dk

Når du bruger Vurderingsportalen.dk, bruger vi cookies til at opsamle personoplysninger om din færden. De oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen og effektiviteten på vores hjemmeside.

Det retlige grundlag for behandling af personoplysninger er dit samtykke, som du afgiver i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden, herunder din accept af cookies jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a. (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016).

Du kan altid tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten. Du kan også blokere cookies i din browser.

Læs mere om vores brug af cookies

Brug af NemLog-in

Når du bruger NemLog-in til at bekræfte din identitet, bliver dine personoplysninger behandlet af Digitaliseringsstyrelsen. De indsamler data fra dit NemID eller MitID, herunder dit CPR-nummer.

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med NemLog-in. De opbevarer – af sikkerhedsmæssige årsager – en historik over din brug af NemLog-in i 6 måneder.

Læs mere om behandling af dine personoplysninger ved brug af NemLog-in-tjenester hos Digitaliseringsstyrelsen

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber. Det kan fx være fristerne i skatteforvaltningslovens kapitel 12 a (lovbekendtgørelse nr. 835 af 3. juni 2022).

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016 som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 1943 af 15. december 2020).

Videregivelse af personoplysninger

Vi kan videregive personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Fx til andre offentlige myndigheder, herunder Skatteankestyrelsen eller andre borgere, der er part i samme sag.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Vurderingsstyrelsen foretager vurderinger af ejendomme og er en del af Skatteforvaltningen. Vores kontaktoplysninger er:

Telefon: 72 22 16 16

Kontaktformular: vurderingsportalen.dk/kontakt

Brev: Vurderingsstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Skatteforvaltningens databeskyttelsesrådgiver:

På mail: dpo@sktst.dk

Med brev: Databeskyttelsesrådgiveren, Skattestyrelsen, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Love og regler

Se lovgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Se lovgrundlag for behandling af dit personnummer

Vi behandler dit personnummer for entydigt at kunne identificere dig og for at kunne journalisere. Det gør vi efter reglerne i:

Databeskyttelseslovens

§ 11 (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Find lovgrundlag for offentliggørelse af vurderingen

Vi offentliggør vurderingen senest 2 måneder efter, at du har modtaget din endelige ejendomsvurdering. Det gør vi efter reglerne i: