Disse ejendomme kategoriserer vi som erhvervsejendomme

De ejendomme, vi vurderer som erhvervsejendomme og øvrig ejendom, dækker både over ejendomme, der bruges til rent erhverv, fx kontor og butik, og ejendomme med privat boligudlejning, andelsboliger og almennyttige boliger.

Ejendommens kategori afgør, hvornår ejendommen skal vurderes og efter hvilken metode.

Når vi fastsætter en ejendoms kategori, ser vi på, hvilken slags ejendom det er, og hvordan den bruges. Vi bruger oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og andre offentlige registre til at fastsætte ejendommens kategori.

Eksempler på ejendomme, vi kategoriserer som erhvervsejendomme:

 • Ejendomme, hvor der er erhvervsmæssig virksomhed – fx ejendomme med små butikker og værksteder og kontor- og forretningsejendomme
 • Industrianlæg
 • Lagerbygninger
 • Arealer, der bruges til logistiske formål
 • Grunde med pladskrævende erhverv, fx campingpladser og forlystelsesparker
 • Grunde, hvor der kun er bygget tekniske anlæg (fx solcelleanlæg og vindmølleparker)
 • Grunde med råstofindvinding
 • Ubebyggede grunde, der ikke er udlagt til ejerbolig, landbrugs- eller skovejendom.

Vi kategoriserer også disse ejendomme som erhvervsejendomme:

 • Beboelsesejendomme med 3 eller flere boligenheder fx

  • lejelejligheder
  • andelsboliger
  • 3 eller flere parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse på samme ejendom.
 • Grunde i kolonihaveområder
 • Ejendomme med fx foreningslokaler, sportslokaler og fyranlæg
 • Rekreative arealer og naturarealer. (Afhængigt af beliggenhed og plangrundlag kan et naturareal også kategoriseres som landbrugs-/skovejendom).

Nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme

Folketinget vedtog primo 2021 en ny vurderingsmetode for erhvervsejendomme. Med den nye metode beregner vi grundværdien for en erhvervsejendom med udgangspunkt i, hvad grunden ville være værd, hvis der lå ejerboliger på grunden. Herefter nedjusterer vi grundværdien for nogle typer erhvervsejendomme, alt efter hvad ejendommen bruges til.

Læs mere om den nye vurderingsmetode

Beskatning af erhvervsejendomme

Du betaler grundskyld og en evt. dækningsafgift af din erhvervsejendom. Derudover betaler du ejendomsværdiskat, hvis du har en bolig til rådighed i din erhvervsejendom.

Læs mere om beskatning af erhvervsejendomme