Vilkår og betingelser for pensionistlån

Her kan du læse vilkår og betingelser for pensionistlån, som giver låntager (herefter ”du” og ”dig”) mulighed for at låne til betaling af grundskyld.

Denne beskrivelse af vilkår og betingelser for pensionistlån er en generel udlægning af udvalgte vilkår og betingelser.

Er du interesseret i en mere detaljeret gennemgang af reglerne for lån til betaling af grundskyld, skal du læse ejendomsskattelovens § 53-55 og § 57-65 (lov nr. 678 af 03/06/2023.).

Ejendomsskattelovens bestemmelser om pensionistlån har forrang i forhold til denne beskrivelse af vilkår og betingelser.

Hvem kan få et pensionistlån?

Som hovedregel kan du få et pensionistlån, hvis du får udbetalt fx folkepension eller førtidspension og ejer din egen bolig eller et sommerhus.

Din ægtefælle, der ikke opfylder betingelserne for at få pensionistlån, kan godt få pensionistlån for sin ejerandel i ejendommen.

Der kan maksimalt gives pensionistlån for én ejendom ad gangen, og der gives kun pensionistlån for den andel, du ejer.

Sådan finder vi ud af, hvor meget du kan låne

Når vi skal finde ud af, hvor meget du kan låne, ser vi først på, hvad grundskylden for det aktuelle år er. Derefter trækker vi et såkaldt forskelsbeløb for grundskyld fra (se eksemplet herunder). Forskelsbeløbet er beregnet i forbindelse med den ”permanente indefrysningsordning for stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld”.

Eksempel

Grundskylden for året er 10.000 kr., og forskelsbeløbet for grundskyld er 4.000 kr.

For at beregne lånebeløbet for pensionistlån trækker vi forskelsbeløbet fra grundskylden:

Lånebeløb = 10.000 kr. - 4.000 kr. = 6.000 kr.

Du låner de resterende 4.000 kr. gennem den permanente indefrysningsordning.

Hvis du ikke har indfrosset dine ejendomsskatter i indefrysningsordningen, vil dit lånebeløb for pensionistlånet være 10.000 kr.

Den permanente indefrysningsordning omtales også som "indefrysning af stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld". Det er en låneordning, der giver boligejere mulighed for at udskyde betalingen af visse stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld. Du er med i ordningen, medmindre du har fravalgt at indefryse stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld. Du kan til- eller fravælge den permanente indefrysningsordning på din forskudsopgørelse

Hvornår stiftes pensionistlånet?

Pensionistlånet stiftes pr. 1. januar i året efter det år, du har fået pensionistlånet. Hvis du søger om et pensionistlån i 2024, stifter vi det den 1. januar 2025. Når pensionistlånet er stiftet, er det bindende.

Du skal stille sikkerhed for pensionistlånet

Skatteforvaltningen skal have pant i den ejendom, du får lånet i. Det skal vi have via tinglysning af et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev, hvor der stilles sikkerhed i friværdien af den seneste offentligt fastsatte ejendomsværdi.

Skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets ramme skal mindst udgøre hele årets opgjorte grundskyld.

Når du har lånt op til 95 % af den tinglyste sikkerhed i ejendommen, får du automatisk besked om, at der skal tinglyses mere sikkerhed i ejendommen, hvis du fortsat vil låne til din grundskyld.

Lånet stopper, hvis der ikke er friværdi til at tinglyse yderligere sikkerhed i ejendommen.

Du betaler renter på dit lån

Der bliver lagt renter til lånet den første i hver måned.
Renten på lånet kan ændre sig fra år til år.

Se den aktuelle og tidligere års rente på skatteministeriets hjemmeside

Renten udgør 1/12 af gennemsnittet opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 forudgående måneder pr. 1. oktober i det forudgående år. Der fratrækkes 25 procent af rentesatsen.

Eksempel:

I dette tænkte eksempel forudsætter vi, at gennemsnittet af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 forudgående måneder pr. 1. oktober i 2025 var 3,0 procent.

Da renten for lånet tilskrives månedligt, skal renten deles i 12:
3 /12 = 0,25 procent.

For at finde rentesatsen for 2026 fratrækkes 25 procent af 0,25 procent, og opgøres med to decimaler:

Endelig månedlig rentesats for 2026 = (100-0,25) * 0,25 = 0,19 procent.

Hvornår skal du betale pensionistlånet tilbage?

Der er flere forskellige situationer, hvor du skal betale dit pensionistlån tilbage. Det kan for eksempel være ved ejerskifte eller ændret anvendelse af ejendommen.

Hvis ejendommen skifter ejer, fx ved salg eller dødsfald, skal du eller boet efter dig betale pensionistlånet tilbage. Betalingen skal ske den 1. i måneden efter, at den nye ejer er registreret i et autoritativt register.

Det gælder dog ikke, hvis den nye ejer er din ægtefælle, og din ægtefælle samtidig overtager pensionistlånet. Det kan du læse mere om i afsnittet ”Særligt for ægtefæller” herunder.

Du skal betale pensionistlånet tilbage den 1. i måneden, hvis ejendommen ændrer anvendelse, så den ikke længere er omfattet af ejendomsskattelovens § 3, stk. 1.

Særligt for ægtefæller

Hvis ejendommen bliver overdraget til en ægtefælle, kan pensionistlånet også overdrages til ægtefællen. Ægtefællen kan også overtage dit pensionistlån, hvis du dør.
Hvis ejendommen bliver overdraget til din ægtefælle i forbindelse med skilsmisse, kan ægtefællen også overtage pensionistlånet.

Du kan indfri dit lån, når du vil - du kan fortryde, indtil dit lån bliver stiftet

Du kan til enhver tid helt eller delvist indfri dit pensionistlån. Du kan fortryde (fravælge), indtil lånet bliver endeligt stiftet.

Hvis du ønsker det, kan du stoppe dit pensionistlån uden at skulle tilbagebetale det beløb, du allerede har lånt.

Du får automatisk en årlig opgørelse over dit lån

Du får automatisk en opgørelse én gang om året, hvor du kan se:

  • hvor meget du har lånt
  • hvad du har betalt i rente
  • dine eventuelle indbetalinger på dit lån.

Lånebeløbet i opgørelsen er opgjort pr. 1. januar for det forudgående år.

Du kan til hver en tid se en opgørelse over dit lån på skat.dk/tastselv.

Du kan også bestille en opgørelse ved at ringe på tlf.: 72 22 16 16.