Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

Skatteforvaltningen passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed.

Det er bl.a. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Vurderingsstyrelsen i Skatteforvaltningen skal behandle dine oplysninger.
Her kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Det kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.
Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning.

Skatteforvaltningen er dataansvarlig for dine personoplysninger

Skatteforvaltningen er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Det betyder, at det er Skatteforvaltningens ansvar, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med gældende regler og love, også selvom nogle personoplysninger bliver behandlet af Skatteforvaltningens eksterne databehandlere, fx it-leverandører. Som dataansvarlig er det også Skatteforvaltningen, du skal kontakte, hvis du ønsker at bruge din ret til fx at få indsigt i dine personoplysninger eller ønsker at få rettet dine personoplysninger.
Du kan kontakte os på:
Vurderingsstyrelsen
Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing
Telefon: 72 22 16 16
Mail: vurdst@vurdst.dk 

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Skatteforvaltningen behandler personoplysninger, som du selv har givet til Skatteforvaltningen. Det kan fx være oplysninger, som du har indgivet i forbindelse med din selvangivelse. Skatteforvaltningen kan også behandle oplysninger om dig, som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, og virksomheder, fx lønoplysninger fra din arbejdsgiver.
Når Vurderingsstyrelsen behandler oplysninger om dig er det som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som oplysninger om adresse, ejendomsforhold, cpr-nummer og lignende.

Formålet med Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger

Skatteforvaltningen behandler personoplysninger som led i de opgaver, vi har som offentlig myndighed.
Skatteforvaltningen har ansvaret for den borger- og virksomhedsvendte skatteforvaltning. Vores kerneopgaver er ligning og opkrævning af en række skatter og afgifter. Det drejer sig om person-, erhvervs- og selskabsskat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsværdiskatter, afgifter, moms og told. Herudover er det Skatteforvaltningens opgave at inddrive offentlig gæld.

Videregivelse af personoplysninger

Skatteforvaltningen videregiver ofte personoplysninger til andre offentlige myndigheder som led i vores almindelige opgaver, og i nogle tilfælde har Skatteforvaltningen pligt til at videregive oplysninger. Vi kan give oplysninger videre til fx Skatteankestyrelsen, politiet, domstolene og andre relevante myndigheder.
Skatteforvaltningen videregiver i visse situationer personoplysninger til private aktører, fx fordringshavere, og udenlandske myndigheder.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når Skatteforvaltningen behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til indsigt
Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Skatteforvaltningens behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt at få en række yderligere oplysninger, fx hvor længe oplysningerne bliver opbevaret, eller hvilke personer oplysningerne videregives til.
Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde, fx hvis personoplysningerne ikke længere er aktuelle for os, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle disse begrænsede oplysninger – bortset fra opbevaring – hvis vi fx har dit samtykke, eller vi skal beskytte en anden person.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, fx vedrørende særlige forhold om dig.
Ret til at modtage eller få overført oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som Skatteforvaltningen indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i Skatteforvaltningens it-systemer.
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

Om Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Der er i Skatteministeriet udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Databeskyttelsesrådgiveren er også kontaktpunktet for borgere og virksomheder ved behandling af personoplysninger. Du kan henvende dig til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om Skatteforvaltningens behandling af personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.
Kontaktoplysninger til Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver
Mail: DPO@ufst.dk
Bemærk, at når du sender en almindelige mail, er den ikke krypteret. Hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger, oplysninger om cpr-nummer, oplysninger om private forhold eller øvrige oplysninger, som bør beskyttes, skal du sende den krypteret og ikke som almindelig mail.
Postadresse
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Persondatabeskyttelse
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
Att.: Databeskyttelsesrådgiver

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt

Love og regler

Når du samtykker til cookies på Vurderingsportalen, opsamles der ved brug af "cookies" personoplysninger om din adfærd. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er dit samtykke, der gives, når du samtykker til brugen af cookies, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Når Vurderingsstyrelsen behandler oplysninger om dig og din bolig på Vurderingsportalen, er det som et led i Vurderingsstyrelsens myndighedsudøvelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og ejendomsvurderingslovens kapitel 11 og 12.